Organizace

Charakteristika organizace:

Dům dětí a mládeže (dále jen DDM) je příspěvkovou organizací města Roudnice nad Labem, poskytující činnost školské organizace dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se Zřizovací listinou, schválenou Radou města Roudnice n. L., rozvíjí svou činnost v oblasti volnočasových aktivit. Veškerá činnost se řídí podle Vnitřního řádu a dalších vnitřních předpisů, které jsou vydávány v souladu s platnými zákony České republiky, směrnicemi a nařízeními zřizovatele a dalšími platnými normami.

Historie:

Dům dětí a mládeže je v našem městě provozován od roku 1985. Původně se nacházel v areálu přírodního divadla a poté ve vilové čtvrti v městské části Bezděkov. V roce 1994 se změnil na příspěvkovou organizaci města a přestěhoval se do objektu na největším roudnickém sídlišti, který byl původně určen k provozu jeslí. V září 2009 se z důvodu nutného navýšení kapacity roudnických mateřských škol musela dosavadní budova přebudovat na MŠ Sluníčko a DDM se přesunul do prostor ZŠ ve Školní ulici. V roce 2015 rozhodlo vedení města, že bude DDM svěřena budova v Jungmannově 667 (dříve ZŠ Praktická). Do opravy budovy DDM a město investovaly přes 1 milion Kč. Zároveň byly zmenšeny prostory DDM ve Školní ulici. Ve školním roce 2015/2016 fungoval DDM na obou pracovištích. V červnu 2016 DDM předal všechny prostory ve Školní ulici zpět ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem. Bylo změněno sídlo, které je nyní v jediné budově, tj. Jungmannova 667.

Prostory DDM: 

DDM TREND Roudnice n. L. sídlí v budově Jungmannova 667, kde provozuje svou hlavní činnost. K dispozici je zde občerstvení pro návštěvníky a účastníky zájmového vzdělávání, zázemí pro zaměstnance, ředitelna, kancelář, půjčovna kostýmů, učebna keramiky, herna, cvičební sál, kuchyňka, tvořivý klub, multimediální učebna a modelářský klub. Budova má též svou zahradu, která je ve špatném technickém stavu a není v současné době využívána. Kromě těchto prostor DDM poskytuje zájmové vzdělávání na odloučených pracovištích. Jsou jimi tělocvičny v základních školách v Roudnici n. L. a učebny v ZŠ Horní Beřkovice a v ZŠ Libochovice.

Činnost DDM:

Hlavní činností DDM je poskytování zájmového vzdělávání v zájmových útvarech (kroužcích) pro účastníky od 3 let věku. Účastníky DDM jsou děti předškolního věku, žáci, mládež i dospělí. Ve školním roce 2016/2017 bylo otevřeno 87 ZÚ a 3 zájmové kurzy ze 114 nabízených, které každý týden pravidelně navštěvuje 831 účastníků různého věku.
K hlavní činnosti DDM patří dále činnost táborova a příležitostná, tj. např. příprava kulturních, společenských a vzdělávacích akcí a kurzů pro veřejnost, pořádání soutěží, výletů, tvořivých dílen a vytváření prázdninového programu pro školáky. Činnost DDM zajišťuje 8 interních pedagogů, 1 nepedagog a 34 externích zaměstnanců.

Zájmové útvary:

Výuka v zájmových útvarech (dále jen ZÚ) probíhá zpravidla 1x až 2x týdně, trvá standardně 1 až 3 hod., přičemž délka výuky a počet účastníků jsou přizpůsobeny charakteru dané činnosti a kapacitě prostor. Zápis do zájmových útvarů probíhá v měsíci září, výuka je zahájena na začátku října a končí v polovině června.
Podmínkou zahájení docházky je podání řádně vyplněné přihlášky a úhrada příspěvku za ZÚ. Cena je zpravidla 300 nebo 500 Kč za pololetí, s výjimkou některých finančně náročných ZÚ, vícehodinových kurzů a kurzů pro dospělé. Informace o platbách a přihláška ve složce Dokumenty.

Akce:

V průběhu školního roku pořádá DDM akce pro širokou veřejnost, tj. děti i dospělé. Jedná se o společenské akce typu mikulášská nadílka, maškarní karneval nebo pálení čarodějnic, dále sportovní turnaje, soutěže, tematické výlety apod.

Tábory:

DDM zajišťuje program pro děti školního věku v období podzimních, pololetních, jarních a velikonočních prázdnin a v období od 1. do 31. července. Na tyto dny je připraven táborový program, turnaje, výlety nebo jiné akce. Informace, táborový řád, přihláška a další formuláře ve složce Dokumenty.

Tvořivé dílny:

V průběhu školního roku se v tvořivém klubu DDM v Jungmannově ulici uskutečňují tvořivé dílny pro veřejnost. Jsou určené pro návštěvníky všech věkových kategorií a jsou zaměřené na jednotlivé výtvarné techniky. Vstupné se neplatí, návštěvníci platí pouze za materiál, ze kterého si výrobky udělají akteré si také odnesou domů.

Další služby:

Půjčování kostýmů – více v sekci půjčovna. Objednejte se prosím předem na mobilu 739 642 902 nebo telefonu 412 971 023 vždy odpoledne, tj, v pracovní době služby nebo na mailu DDM.

Půjčování sportovních pomůcek a herních prvků. U objednání platí stejné instrukce jako u půjčovny kostýmů.

Prodej drobného občerstvení a výrobků.
Pronájem prostor – cvičební sál, učebny, herna, např. na oslavu narozenin, dětských párty apod.
Hudební a pohybová vystoupení na kulturních akcích, např. plesech a tanečních zábavách, posezení pro občany nebo seniory, akcích obcí, sportovních turnajích, dětských dnech atd.
Poradenská činnost – dle poptávky a možností DDM.